Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van alle Producten en Diensten van SPARQUE.

 

1. Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Leveringsvoorwaarden

De onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

 

1.2 Cloud-service
Het door SPARQUE direct en/of indirect (middels derden) beschikbaar stellen van Producten middels een gehoste (web)applicatie.

 

1.3 Diensten

De door SPARQUE in het kader van een Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verlenen en/of verleende diensten en te verrichten en/of verrichte werkzaamheden.

 

1.4 Identificatiegegevens
Inlognaam, wachtwoorden, adresserings-gegevens en/of andere codes.

 

1.5 Onderhoud
Onderhoud op Cloud-service.

1.6 Opdrachtgever

De Opdrachtgever aan wie SPARQUE een aanbieding doet dan wel met wie SPARQUE een overeenkomst sluit.

 

1.7 Overeenkomst

Een overeenkomst afgesloten tussen SPARQUE en Opdrachtgever, inclusief bijlagen, waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.

 

1.8 Partijen

SPARQUE en Opdrachtgever.

 

1.9 Personeel

De door Partijen voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of onder haar verantwoordelijkheid vallende derden.

 

1.10 Producten

Alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen SPARQUE en Opdrachtgever.

 

1.11 SPARQUE

SPARQUE B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan SPARQUE B.V. verbonden onderneming (moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen) die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Leveringsvoorwaarden SPARQUE van toepassing heeft verklaard.

 

1.12 SLA (Service Level Agreement)

Bijlagen bij een Overeenkomst waarin de geldende prestatieniveaus zijn vastgelegd.

 

1.13 Support
Het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Cloud-service.

 

1.14 Werkdagen

Kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen in Nederland erkende feestdagen en roostervrije dagen, gedurende kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur CET, waarop overeengekomen Diensten zullen worden verricht.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en aanbiedingen van SPARQUE. Afwijkingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2.2 Tenzij anders overeengekomen in een Overeenkomst of in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, zijn andere algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing.

 

2.3 In geval van strijdigheid prevaleert een Overeenkomst boven deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

 

2.4 De Algemene Leveringsvoorwaarden SPARQUE zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67538819.

2.5 SPARQUE is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Leveringsvoorwaarden SPARQUE aan te brengen. De gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden SPARQUE zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

 

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. SPARQUE en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

3. Aanbieding, acceptatie, wijziging en overdracht

3.1 Alle aanbiedingen van SPARQUE hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

 

3.2 Overeenkomsten komen tot stand doordat SPARQUE de door de Opdrachtgever geplaatste bestelling aanvaardt door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging/ondertekening van een schriftelijke overeenkomst, dan wel op het moment dat Opdrachtgever SPARQUE feitelijk in staat stelt met de in het kader van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden aan te vangen. SPARQUE behoudt zich het recht voor een opdracht, zonder opgave van redenen, te weigeren.

 

3.3 De offertes van SPARQUE zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie en staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

 

3.4 De aanbiedingen en offertes van SPARQUE, in welke vorm dan ook, bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of dienstverlening. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod of de offerte binden SPARQUE niet.

 

3.5 De tussen Partijen gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Partijen. Dit geldt niet voor SPARQUE voor wat betreft de overdracht van de gehele overeenkomst dan wel onderdelen daarvan aan moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; dit recht heeft SPARQUE bij voorbaat, zonder dat daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig is.

 

4. Leveringstermijnen, verzending en vervoer

4.1 Tenzij in de aanbieding en/of Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door SPARQUE genoemde (aflevering)termijnen naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van een Overeenkomst dan wel die bij het opstellen van de aanbieding aan SPARQUE bekend waren. Overschrijding van een genoemde (aflevering)termijn brengt SPARQUE niet in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zal SPARQUE onverwijld met Opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk in contact treden.

 

4.2 Verzending en vervoer van goederen, waaronder tevens wordt verstaan de aanlevering van gegevens, geschieden steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien deze door SPARQUE worden uitgevoerd of verzorgd.

 

5. Prijzen, tarieven en vergoedingen

5.1 De door SPARQUE aangeboden en overeengekomen prijzen en tarieven luiden steeds in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege ter zake van de levering van goederen en/of diensten.

 

5.2 SPARQUE is gedurende de looptijd van een Overeenkomst gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen. SPARQUE zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen en tarieven. De aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van Producten en/of Diensten gaan 60 dagen na de aankondiging daarvan in.

 

5.3 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door SPARQUE aangekondigde wijziging van prijzen en/of tarieven heeft Opdrachtgever het recht om binnen 30 dagen na de aangekondigde wijziging de overeenkomst met SPARQUE op te zeggen, op de wijze zoals in de overeenkomst is neergelegd, tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.

 

5.4 De Opdrachtgever kan in geen geval rechten ontlenen aan tarieven die in het verleden voor eenzelfde of een vergelijkbare opdracht zijn geoffreerd.

 

6. Betaling

6.1 Vergoedingen voor (gebruik) van Producten en eventuele in een SLA overeengekomen periodieke vergoedingen worden periodiek vooraf gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen is dit maandelijks.

 

6.2 Vergoedingen voor Diensten wordt op basis van nacalculatie gefactureerd. De facturen zullen worden gespecificeerd naar de aard van de verleende Diensten.

 

6.3 In geval van vaste prijsafspraken zal facturering plaats vinden zoals bepaald in de betreffende Overeenkomst. Indien daaromtrent niets is overeengekomen, zal facturering plaats vinden als volgt:

  • 50% bij opdrachtverstrekking;
  • 50% bij aflevering;

 

6.4 Betalingen door Opdrachtgever dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

 

6.5 Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met een factuur van SPARQUE, dient Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken bij SPARQUE. Indien Opdrachtgever niet aan het voorgaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

6.6 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal Opdrachtgever steeds van rechtswege in verzuim zijn zonder dat de voorgaande sommatie of ingebrekestelling door SPARQUE zal zijn vereist.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Opdrachtgever, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag. Ook is Opdrachtgever over een niet-tijdige betaling de wettelijke rente ter hoogte van 8% per jaar verschuldigd.

 

6.7 SPARQUE behoudt zich het recht voor in het geval Opdrachtgever in verzuim blijft 1. de levering van de Producten en/of Diensten en/of de toegang tot de geleverde Producten en/of Diensten op te schorten, waarbij de betalingsverplichting blijft bestaan; en 2. in het geval van een duurovereenkomst de nog te vervallen termijnen tot de eerstvolgende opzegmogelijkheid van de Opdrachtgever op te eisen.

6.8 SPARQUE is te allen tijde gerechtigd om ter zake van de levering van Producten en/of Diensten (gedeeltelijke) vooruitbetaling of machtiging te verlangen, bijvoorbeeld door middel van een aan SPARQUE verstrekte machtiging tot automatische incasso, en de levering op te schorten totdat de vooruitbetaling of machtiging is ontvangen.

 

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten en/of Diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen SPARQUE en Opdrachtgever, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij SPARQUE of diens leveranciers. De levering van Producten en/of Diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

 

7.2 Partijen verplichten zich over en weer tot vrijwaring voor aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot aan de andere partij afgeleverde gegevens, programmatuur, apparatuur en/of (resultaten van de) Diensten, tenzij de inbreuk is ontstaan door een door de andere partij – en niet tussen Partijen schriftelijk overeengekomen – aangebrachte wijziging of toevoeging. Partijen zullen elkaar onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten.

 

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten uit de Producten, (resultaten van de) Diensten of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

 

8. Gebruik

8.1 SPARQUE verleent aan Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Producten. Opdrachtgever zal de Producten uitsluitend aanwenden voor eigen gebruik en voor de overeengekomen doelstellingen. Opdrachtgever zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Leveringsvoorwaarden of anderszins aan Opdrachtgever opgelegd.

 

8.2 Opdrachtgever zal de Producten op geen enkele wijze dan ook zelf en/of middels derden kopiëren, dupliceren of wijzigen, alsmede de aangebrachte beveiliging niet verwijderen of ontwijken.

 

8.3 SPARQUE is gerechtigd technische beperkingen en controlemechanisme in de Producten te verwerken om te voorkomen en/of te controleren dat Opdrachtgever het overeengekomen gebruik overschrijdt.

8.4 Opdrachtgever zal de Producten en/of Diensten in geen geval gebruiken voor handelingen welke in strijd zijn met de toepasselijke wet- of regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, Europese privacyverordeningen, en de op Internet geldende normen.

 

9. CLOUD-Service

9.1 SPARQUE levert gebruik van Producten onder andere via een Cloud-service.

 

9.2 SPARQUE draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de Cloud-service. Tenzij anders overeengekomen in een SLA zal SPARQUE, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door SPARQUE, streven naar een beschikbaarheidspercentage van:
– 99% van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur (CET);
– 95% in de overige uren.
De genoemde percentages worden gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.

9.3 Opdrachtgever dient op verantwoorde wijze gebruik te maken van de Cloud-service en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de Cloud-service en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van SPARQUE en/of derden of verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

9.4 SPARQUE behoudt zich het recht voor het gebruik van de Cloud-service en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen. Dit indien naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde SPARQUE erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de Cloud-service inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Leveringsvoorwaarden SPARQUE en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen.

 

9.5 SPARQUE zal nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 9.4 door en/of ten behoeve van SPARQUE genomen maatregelen.

 

9.6 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Cloud-service, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan algemeen geldende normen van internetveiligheid. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op SPARQUE rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de Cloud-service en het gebruik ervan door SPARQUE opgeschort.

9.7 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij SPARQUE. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal SPARQUE die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

9.8 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

9.9 SPARQUE stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de Cloud-service, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Cloud-service dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Cloud-service.


9.10 SPARQUE zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik SPARQUE hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

9.11 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan SPARQUE Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.


9.12 SPARQUE is zonder aankondiging gerechtigd tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Cloud-service. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op maar zijn niet beperkt tot toegangsprocedures, beveiligingseisen, provider/toeleverancier, faciliteiten, gebruikersinterface en functionaliteiten.

 

10. Dataverkeer van Opdrachtgever

10.1 SPARQUE heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. SPARQUE treedt slechts op als een doorgeefluik. SPARQUE geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

10.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever.

 

10.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk steeds tijdig en volledig gegevens aan SPARQUE te verstrekken ten behoeve van het gewenste gebruik van Producten. Opdrachtgever staat er voorts voor in dat zij gerechtigd deze gegevens aan SPARQUE te verstrekken.

 

10.4 Opdrachtgever vrijwaart en houdt SPARQUE schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

10.5 Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van SPARQUE voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en is slechts toegankelijk voor SPARQUE. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer SPARQUE hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

11. Beschermen vertrouwelijke informatie en gegevens

11.1 Alle informatie en gegevens die tussen Partijen worden uitgewisseld zullen door de andere partij als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling. Partijen zullen hun personeel en andere betrokken personen verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 

11.2 Opdrachtgever zal door SPARQUE ter beschikking gestelde documentatie, programmatuur, knowhow of andere goederen niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld, noch zonder schriftelijke toestemming van SPARQUE aan derden kenbaar maken.

 

11.3 In geval van beëindiging van een Overeenkomst zullen de door Partijen ter beschikking gestelde gegevens en informatie vernietigen of op een overeen te komen wijze worden geretourneerd.

 

11.4 SPARQUE is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de SPARQUE website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen. Voor andere uitingen waarin Opdrachtgever genoemd wordt, zal SPARQUE zich vooraf verzekeren van toestemming van Opdrachtgever.

 

12. Verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

12.1 De bepalingen van deze paragraaf gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de Overeenkomst indien en voor zover SPARQUE jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Dit is met name het geval indien Opdrachtgever aan SPARQUE Persoonsgegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert de verwerkersovereenkomst boven deze paragraaf.

 

12.2 De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens, Verwerker (zijnde SPARQUE), Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: Datalek). Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in art. 33 AVG.

 

12.3 SPARQUE verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever. SPARQUE heeft geen zeggenschap over het doel van de Verwerking van Persoonsgegevens.

 

12.4 Opdrachtgever garandeert dat de doelen van Verwerking te allen tijde passen binnen de AVG en dat voor de Verwerkingen een rechtmatige grondslag bestaat. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van Derden en Opdrachtgever vrijwaart SPARQUE voor alle aansprakelijkheid jegens Derden te dier zake.

 

12.5 SPARQUE Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

12.6 SPARQUE is gerechtigd een sub-Verwerker bij de verwerking in te schakelen, mits het bepaalde in art. 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt. SPARQUE staat ervoor in dat alle tot verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden.

12.7 SPARQUE verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 34 van de Verordening. SPARQUE verleent, tegen vergoeding van de redelijke kosten van SPARQUE, zo mogelijk bijstand aan Opdrachtgever bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 35 (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (voorafgaande raadpleging toezichthoudende autoriteit) AVG.

12.8 SPARQUE stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.

12.9 SPARQUE verleent alle benodigde medewerking aan audits. Opdrachtgever kan toezien op de naleving van waarborgen door SPARQUE ingevolge de AVG door middel van voor rekening van Opdrachtgever komende audits, die door een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke deskundige zullen worden uitgevoerd.

12.10 Beveiligingsmaatregelen. SPARQUE heeft – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen – passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de overeenkomstige artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn. In elk geval zijn maatregelen getroffen ter zake de autorisatie van medewerkers, bewustzijn, een update protocol van patches, SSL-/TSL certificaat, pseudonimisering van gegevens, wachtwoordverificatie voor toegang tot persoonsgegevens, fysieke beveiliging met een beperkt aantal sleutelhouders en inbraakbeveiliging. Opdrachtgever verklaart dat de getroffen maatregelen in de gegeven omstandigheden passend zijn.

12.11 Datalekken. SPARQUE zal Opdrachtgever bij het ontdekken van een Datalek hiervan zonder onredelijke vertraging, en in beginsel binnen 48 uur – de tijd die valt in weekends en feestdagen niet meegerekend – na ontdekking, op de hoogte stellen, onder mededeling van de gegevens bedoeld in art. 33 lid 3 AVG, te weten – kort samengevat: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming indien SPARQUE die heeft aangesteld, c. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen maatregelen om het Datalek aan te pakken.

12.12 SPARQUE is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

12.13 Rechten van betrokkenen. SPARQUE verleent voor zover mogelijk en tegen vergoeding van de redelijke kosten van SPARQUE, bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd in Hoofdstuk III AVG. Indien SPARQUE een verzoek tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 16 AVG ontvangt, zal SPARQUE het verzoek met gelijktijdige mededeling hiervan aan Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het verzoek – zo nodig in overleg met SPARQUE – afhandelen.

12.14 Opdrachtgever vrijwaart SPARQUE van alle aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

12.15 Geheimhouding en vertrouwelijkheid. Op alle Persoonsgegevens die SPARQUE van Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

12.16 SPARQUE zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens voor een periode van ten hoogste 3 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaren onder meer met het oog op door Opdrachtgever te verstrekken vervolgopdrachten, waarna de Persoonsgegevens door SPARQUE worden vernietigd.

 

13. Gebruik externe capaciteit

13.1 SPARQUE is gerechtigd om voor de uitvoering van haar in een Overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van externe capaciteit (waaronder wordt begrepen externe deskundigen en/of externe computercapaciteit). SPARQUE mag dit doen op eigen initiatief en zonder toestemming van de Opdrachtgever.

 

13.2 SPARQUE zal bij het gebruik van externe capaciteit op eigen initiatief, volledig verantwoordelijk blijven voor de correcte uitvoering van haar in de Overeenkomst neergelegde verplichtingen al maakte zij slechts gebruik van de binnen haar onderneming beschikbare capaciteit.

 

13.3 De met de gebruikmaking van externe capaciteit door SPARQUE gepaard gaande meerkosten komen voor rekening van Opdrachtgever. SPARQUE zal Opdrachtgever van tevoren op de hoogte brengen over de hoogte van de meerkosten.

 

13.4 In geval Opdrachtgever SPARQUE expliciet verzoekt om gebruik te maken van externe capaciteit en SPARQUE daarmee schriftelijk instemt, zal SPARQUE hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Echter, SPARQUE zal niet aansprakelijk zijn voor de nakoming door de betreffende derden. Opdrachtgever zal uit eigen naam een overeenkomst aangaan met bedoelde derden.

 

14. De duur van de overeenkomst, opschorting en beëindiging

14.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft een overeenkomst tussen SPARQUE en Opdrachtgever een duur van één jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product. De Overeenkomst wordt na de initiële periode telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar, tenzij door één der Partijen wordt opgezegd tegen het einde van de dan lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging dient schriftelijk, te weten per e-mail of per aangetekend schrijven te gebeuren.

 

14.2 Indien een van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge een Overeenkomst, heeft de andere partij het recht de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat de tekortschietende partij, na deswege door de andere partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn niet alsnog de betreffende verplichting (deugdelijk) nakomt.

 

14.3 SPARQUE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst SPARQUE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van SPARQUE kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

14.4 Voorts is SPARQUE bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SPARQUE kan worden gevergd.

 

14.5 Indien SPARQUE tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

14.6 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is SPARQUE gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten direct en indirect ontstaan.

 

14.7 Iedere partij heeft voorts het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen. De partij die om deze reden(en) de Overeenkomst ontbindt, zal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

14.8 Direct na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van ter beschikking gestelde Producten en/of Diensten.

 

14.9 Verplichtingen en rechten uit hoofde van een Overeenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om na ontbinding c.q. beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding c.q. beëindiging van de Overeenkomst – voor zover rechtens mogelijk – tussen Partijen van kracht. Tot deze verplichtingen en rechten behoren onder meer Intellectuele Eigendom (artikel 7), Bescherming vertrouwelijke gegevens (artikel 11), Aansprakelijkheid (artikel 15) en Rechtskeuze en forum (artikel 17).

 

15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichting(en) na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.

 

15.2 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van een van de Partijen in de nakoming van haar verplichting(en), is deze partij tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij als gevolg van de betreffende toerekenbare tekortkoming geleden directe schade c.q. te lijden directe schade. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis en per jaar beperkt tot de voor die Overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW), met een maximum van EUR 1.100.000,- en is bij duurovereenkomsten per gebeurtenis en per jaar beperkt tot een bedrag gelijk aan het op grond van die Overeenkomst voor dat jaar gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW), met een maximum van EUR 1.100.000,-. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. schade aan programmatuur, apparatuur, gegevensbestanden en configuratiegegevens van datacommunicatieapparatuur, waaronder verstaan wordt: materiële beschadiging alsmede gebrekkig of niet functioneren;
  2. materiële schade aan andere eigendommen van de andere partij en/of derden;
  3. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van directe schade;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mocht worden verwacht;
  5. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

 

15.4 Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband verstaan:

  1. winstderving;
  2. kosten, gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade;
  3. andere schade dan de directe schade genoemd in artikel 11.3, waaronder begrepen, echter niet beperkt tot, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van afleveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie door Opdrachtgever en schade wegens door SPARQUE gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke Overeenkomst vormt.

 

15.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat één van de Partijen binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade de andere partij daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

 

15.6 SPARQUE zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


15.7 De in de artikelen 15.2 en 15.4 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de tekortschietende partij.

 

15.8 Opdrachtgever vrijwaart SPARQUE voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, met betrekking tot geleverde Producten en Diensten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2.

 

15.9 De beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in de artikelen 15.2 en 15.4 zijn van overeenkomstige toepassing op vrijwaringen.

 

16. Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

16.1 In geval van overmacht van één der Partijen zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van een Overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Partijen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van een Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan die partij kan worden toegerekend.

 

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van de wil van SPARQUE onafhankelijke omstandigheden, van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en tot gevolg hebben dat SPARQUE niet (meer) in staat is zijn afspraken (volledig) na te komen. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlog, stakingen, oproer, pandemie, uitbraak, ziekte van eigen personeel alsmede ingeschakelde derden, personeelstekort, brand, bedrijfs- en technische storingen of sluitingen bij SPARQUE of bij ingeschakelde externe partijen, overheidsmaatregelen die zijn opgelegd aan SPARQUE dan wel externe partijen waarvan SPARQUE afhankelijk is, sluiting van de landsgrenzen, het over onvoldoende of onjuiste gegevens beschikken, dan wel als onvoldoende medewerking wordt verleend.

 

16.3 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de betreffende Overeenkomst tussentijds te beëindiging zonder inachtneming van enige opzegtermijn, met dien verstande, dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is nadat de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog is nagekomen.

 

17. Rechtskeuze en forum

17.1 Op iedere rechtsverhouding tussen SPARQUE en Opdrachtgever is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

17.2 Geschillen die uit Overeenkomsten mochten voortvloeien of daarmee verband houden, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Datum laatste herziening: maart 2021